Vo všeobecnosti platí, že ak poberáte dávky v nezamestnanosti, musíte sa zdržiavať v krajine, v ktorej sú vám dávky vyplácané. Za istých podmienok však môžete odísť do inej krajiny EÚ a hľadať si prácu tam, pričom budete naďalej poberať dávky v nezamestnanosti z krajiny, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

 

Pobyt v zahraničí nepresahujúci 3 mesiace

V zahraničí môžete poberať dávku v nezamestnanosti poskytovanú krajinou EÚ, v ktorej ste naposledy pracovali, počas minimálne 3 mesiacov a maximálne 6 mesiacov v závislosti od inštitúcie, ktorá vám dávku vypláca.

Je to možné len v prípade, ak:

  • ste úplne nezamestnaný (nie čiastočne alebo prerušovane) a
  • máte nárok na dávky v nezamestnanosti v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Pred odchodom do inej krajiny musíte:

  • byť aspoň 4 týždne registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným (výnimky sú možné);
  • požiadať na miestnom úrade práce o formulár U2 (bývalý formulár E 303), ktorý predstavuje povolenie prenosu dávok v nezamestnanosti do zahraničia.

Po príchode do novej krajiny bude potrebné:

  • zaregistrovať sa ako uchádzač o zamestnanie na miestnom úrade práce do 7 dní odo dňa, keď ste prestali byť k dispozícii pre úrad práce v krajine, z ktorej ste odišli;
  • predložiť pri registrácii formulár U2 (bývalý formulár E 303);
  • súhlasiť s akýmikoľvek kontrolami, ktoré sa u žiadateľov o dávky v nezamestnanosti vykonávajú, ako keby ste dávky poberali v danej krajine.

Dávky v nezamestnanosti vám potom budú vyplácané v tej istej výške ako predtým, priamo na váš bankový účet v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

 

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Ak chcete v zahraničí zostať dlhšie ako 3 mesiace, musíte podať žiadosť o predĺženie na úrade práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Príslušné služby alebo inštitúcie v inom členskom štáte Európskej únie môžu podľa vlastného uváženia (v zmysle Nariadenia č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a Nariadenia č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia 883/2004) vo výnimočných prípadoch predĺžiť lehotu 3 mesiacov maximálne na 6 mesiacov.

Väčšina krajín poskytujúcich predĺženia má jasne vymedzené kritériá na posudzovanie žiadostí. Mohli by od vás napríklad žiadať, aby ste predložili:

  • dôkaz o tom, že ste počas prvých 3 mesiacov vyvinuli úsilie s cieľom nájsť si prácu;
  • dôkaz o tom, že počas predĺženého obdobia budete mať väčšiu šancu nájsť si prácu v zahraničí;
  • informácie o pracovných príležitostiach na pracovnom trhu hostiteľskej krajiny.

O predĺženie požiadajte čo najskôr. Musíte tak urobiť pred uplynutím prvých troch mesiacov.

 

Aké vysoké budú moje dávky?

Výška dávok po exporte na Slovensko bude taká istá ako výška dávok v zahraničnej krajine, kde ste stratili zamestnanie.