Nasledujúce podmienky platia iba pre takzvaných cezhraničných pracovníkov. Cezhraničný pracovník tvorí výnimku z pravidla, že nezamestnanecké dávky sa dajú poberať iba zo štátu posledného zamestnania.

Podrobný popis o tom kto spadá do definície cezhraničného pracovníka sa dá nájsť na tomto linku.

Pri výpočte dávky v nezamestnanosti cezhraničného pracovníka, na ktorú vznikol na Slovensku nárok bezprostredne po ukončení zárobkovej činnosti v štáte Európskej únie, sa do úvahy berie len príjem z posledného zamestnania v zahraničí.

Ak chce cezhraničný pracovník dostať dávku v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne, musí dokázať, že počas práce v zahraničí mala zachované svoje centrum záujmov na Slovensku a súčasne splniť podmienky nároku na dávku v zmysle platnej slovenskej legislatívy.

Podmienka na poberanie nezamestnaneckých dávok je, že za posledné štyri roky musíte byť aspoň 730 dní, teda dva roky, poistený v nezamestnanosti. Toto poistenie vám platí zamestnávateľ automaticky v rámci sociálneho poistenia, pričom potrebné dva roky nemusíte odpracovať u rovnakého zamestnávateľa a je jedno na aký úväzok ste pracovali, či trvalý, skrátený alebo na dohodu.

Ak si cezhraničný pracovník po návrate zo zahraničia bude žiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku, tak na účely zohľadnenia dôb poistenia v nezamestnanosti dosiahnutých v inom členskom štáte EÚ je dobré vyžiadať si od inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danej krajine potvrdenie – formulár U1.

Na tomto formulári zahraničná inštitúcia sociálneho zabezpečenia potvrdzuje dobu poistenia v nezamestnanosti ako aj vymeriavacie základy, ktoré osoba dosiahla v zamestnaní v zahraničí.

 

Aké vysoké budú moje dávky?

Po návrate zo zahraničia môžete dostať dávku v maximálnej sume 929,50 eura v mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní a 899,60 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní.