Informácie pre zamestnanca

Aké vysoké bude zdanenie môjho príjmu ak som zamestnancom?

Pri výpočte základu dane nezabudnite zohľadniť preukázateľne zaplatené povinné poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie a tiež odpočítateľné položky, ak spĺňate podmienky na ich uplatnenie.

Kedy musím podať daňové priznanie ak som zamestnancom?

Váš zamestnávateľ zráža preddavky na daň z príjmu a príspevky a poistné do systému zdravotného a sociálneho zabezpečenia priamo z vášho zdaniteľného príjmu.

Musíte podať daňové priznanie?

ÁNO

  • ak máte aj iný druh zdaniteľného príjmu, ako je Váš príjem zo zamestnania (závislej činnosti),
  • ak nepožiadate v termíne do 15.2.2019 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,
  • ak vám zdaniteľné príjmy plynú od zamestnávateľa, ktorý v SR nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane.

NIE

  • ak máte príjem zo zamestnania (závislej činnosti) a požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,
  • ak máte príjem od viacerých zamestnávateľov, môžete požiadať toho zamestnávateľa, u ktorého ste si ako posledného uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, o vykonanie ročného zúčtovania (do termínu na podanie žiadosti o ročné zúčtovanie mu predložíte všetky požadované doklady od ostatných zamestnávateľov).

Ak nesúhlasíte s posúdením vášho daňového priznania, môžete sa odvolať na daňovom úrade. Podrobnosti o tom, ako a kde podať odvolanie, nájdete v rozhodnutí daňového orgánu.

 

Informácie pre samostatne zárobkovú činnú osobu

Aké vysoké bude zdanenie môjho príjmu ak som samostatne zárobkovo činnou osobou?

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Pri výpočte svojho zdaniteľného príjmu nezabudnite zohľadniť povinné poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie a odpočítateľné položky, ak spĺňate podmienky na ich odpočet.

Kedy musím podať daňové priznanie ak som samostatne zárobkovo činná osoba?

U fyzickej osoby, ktorá je samostatne zárobkovo činná, sa daňová povinnosť vysporiada podaním daňového priznania.

Musíte podať daňové priznanie?

ÁNO

  • ak vaše celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 EUR.

NIE

  • ak celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 nepresiahli sumu 1 915,01 EUR s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu,
  • ak máte len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a rozhodnete sa, že takto vybranú daň nebudete považovať za preddavok na daň.
  • ak ste poberali len príjmy, ktoré sú od dane oslobodené.

Ak nesúhlasíte s posúdením vášho daňového priznania, môžete sa odvolať na daňovom úrade.

Podrobnosti o tom, ako a kde podať odvolanie, nájdete v rozhodnutí daňového orgánu.