Kde platím daň z príjmu ak sa zdržiavam mimo svojej domovskej krajiny?

Krajina, v ktorej ste rezidentom na daňové účely, môže vo všeobecnosti zdaniť vaše celkové príjmy kdekoľvek na svete, ktoré pochádzajú či už zo závislej činnosti a podnikania, alebo z iných zdrojov. Medzi tieto príjmy patria mzdy, dôchodky, dávky, príjmy z majetku alebo iných zdrojov alebo z kapitálových ziskov z predaja majetku, a to v ktorejkoľvek krajine na svete.

Hoci má každá krajina vlastné vymedzenie daňového domicilu:

  • za daňového rezidenta budete spravidla považovaný v tej krajine, kde sa zdržiavate viac než 6 mesiacov do roka;
  • ak žijete v inej krajine EÚ menej než 6 mesiacov do roka, zostávate spravidla daňovým rezidentom vo vašej domovskej krajine.

Informácie o daňových sadzbách, daňových orgánoch, vymedzení daňového domicilu v jednotlivých členských štátoch EÚ nájdete na tomto linku.

Čo je to dvojitý daňový domicil/dvojité zdanenie?

V niektorých prípadoch vás môžu za daňového rezidenta považovať v dvoch krajinách a v oboch vyžadovať, aby ste zaplatili dane z vašich celkových celosvetových príjmov. Našťastie mnohé krajiny uzavreli zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, na základe ktorých sa dá zvyčajne určiť, ktorá z týchto dvoch krajín vás môže považovať za daňového rezidenta. Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na Slovensku môžete nájsť na tomto linku.

Ak daňová zmluva riešenie neposkytuje alebo ak je vaša situácia obzvlášť komplikovaná, kontaktujte daňové úrady v jednej alebo oboch krajinách a požiadajte ich o objasnenie vašej situácie.
Viac informácií o dvojitom zdanení môžete nájsť na tomto linku.

Čo je to fiktívny daňový domicil?

Podľa niektorých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia vás krajina, z ktorej pochádza váš celý alebo takmer celý príjem, bude považovať za daňového rezidenta, aj keď v tejto krajine nežijete. Tento status fiktívneho daňového rezidenta poskytujú niektoré krajiny cezhraničným pracovníkom.

Podľa pravidiel EÚ má každá krajina určitú voľnosť pri rozhodovaní, aké percento vášho príjmu predstavuje „takmer celý príjem”. V každom prípade, bez ohľadu na to, či vás krajina, z ktorej pochádza váš celý alebo takmer celý príjem, považuje za daňového rezidenta alebo nie, bude povinná poskytnúť vám rovnaké daňové zľavy a úľavy, ako svojim obyvateľom.

Ak samozrejme získate všetky daňové zľavy určené pre obyvateľov krajiny, v ktorej pracujete, nemôžete očakávať, že získate aj všetky zľavy a úľavy určené pre obyvateľov krajiny, v ktorej žijete. Mali by ste vedieť, že daňové orgány budú navzájom komunikovať, aby sa predišlo tomu, že sa vám poskytnú zľavy a úľavy dvakrát.

Čo je to pravidlo rovnakého zaobchádzania?

Podľa pravidiel EÚ platí, že bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte EÚ ste považovaný za daňového rezidenta, mali by ste mať rovnaké daňové povinnosti ako občania daného štátu a za rovnakých podmienok. Napríklad v krajine, kde ste daňovým rezidentom alebo odkiaľ pochádza váš celý alebo takmer celý príjem, by ste mali mať nárok na:

  • všetky dostupné rodinné dávky a daňové odpočty na náklady na starostlivosť o deti, a to aj vtedy, ak vznikli v inom členskom štáte EÚ,
  • všetky dostupné daňové odpočty na úroky z hypoték, a to aj za nehnuteľnosť, ktorú vlastníte v inej krajine EÚ,
  • spoločný daňový výmer s manželským partnerom, ak je to v tejto krajine možné.
    Ak máte pocit, že ste diskriminovaný, môžete sa obrátiť na personalizované poradenské služby.