Zdržiavate sa na Slovensku aspoň 183 dní v kalendárnom roku, máte na Slovensku trvalý pobyt alebo bydlisko? V tom prípade by ste mali na Slovensku zaplatiť daň z príjmov plynúcich zo Slovenska a zo zahraničia. STE REZIDENTOM.

Rezident SR (občan, ktorý má na území SR trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku) je povinný vysporiadať si v SR svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí.

Zdaňovanie príjmov rezidenta SR, ktoré mu plynuli zo zdrojov v zahraničí, sa v prípade zmluvných štátov (štáty, s ktorými má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ďalej len „zmluva“) riadi príslušnou zmluvou a zákonom o dani z príjmov.

Podmienkou uplatnenia zmluvy je preukázanie daňovej rezidencie do termínu výplaty, poukázania alebo pripísania príjmu k dobru daňovníka (rezidenta SR).

Ak SR nemá so štátom, z ktorého rezidentovi SR plynuli príjmy v zdaňovacom období, uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, zdaňovanie jeho príjmov bude podliehať výlučne ustanoveniam zákona o dani z príjmov. Medzinárodné zmluvy SR sa dajú nájsť na tomto linku.

Zdržiavate sa na Slovensku menej než 183 dní v kalendárnom roku a zároveň nemáte na Slovensku trvalý pobyt a ani bydlisko? Potom tu platíte len daň z príjmov plynúcich zo Slovenska. STE NEREZIDENTOM.

Nerezident SR (občan, ktorý sa zdržiava sa na Slovensku menej než 183 dní v kalendárnom roku a zároveň nemá na Slovensku trvalý pobyt a ani bydlisko) je povinný vysporiadať si v SR iba svoj slovenský príjem.

Nerezident SR podáva daňové priznanie aj v krajine kde je rezidentom pre daňové účely podľa právnych noriem tej krajiny.

Ak má krajina, kde ste daňovým rezidentom uzavretú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia zo SR, je viac ako pravdepodobné, že daň bude platená iba v štáte kde ste daňovým rezidentom.

Ak ale krajina, kde ste daňovým rezidentom nemá takúto zmluvu so SR uzavretú, budete zdanený v obidvoch krajinách.

Teda ak máte príjmy z iných krajín EÚ, potom dvojité zdanenie sa na Slovensku neuplatňuje so štátmi s ktorými ma Slovensko medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

Všetky štáty, ktoré majú so SR takúto zmluvu sa dajú nájsť na tomto linku.

Viac informácií o tejto téme sa dá nájsť na tomto linku.