Ako viem, či musím podať daňové priznanie za príslušný rok?

Svoje príjmy musí priznať každý, kto v predchádzajúcom roku zarobil aspoň polovicu ročného nezdaniteľného minima, respektíve ak ročný príjem presiahol sumu 1915,01 eur.

 

Ako sa registrovať na daňovom úrade?

Fyzická osoba, ktorá má živnosť, podniká alebo na území Slovenska prenajíma obytné/neobytné priestory a právnická osoba (podnik), ktorá nie je registrovaná na daňovom úrade, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň (teda v prípade ak ročný príjem presiahol sumu 1915,01 eur), požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane.

Fyzická osoba, ktorá je zamestnancom alebo nemá živnosť, podnikateľskú činnosť alebo neprenajíma priestory a území Slovenska sa nemusí registrovať na daňovom úrade.

Ak táto osoba je už registrovaná, na účel vykonania zmien v registrácii musí oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane.

Z uvedeného vyplýva, ak fyzická (živnostník/podnikateľ/prenajímateľ) alebo právnická osoba ešte nie je u miestne príslušného správcu dane registrovaná ako fyzická osoba (na daň z príjmov fyzickej osoby) alebo právnická osoba (na daň z príjmov právnickej osoby) má povinnosť sa tak registrovať.

Žiadosť o registráciu je zverejnená na tomto linku. Registráciu platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti vykoná v rámci tejto všeobecnej registrácie.

Ak je už registrovaná, skutočnosť, že sa stala platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti správcovi dane len oznámi.

 

Aká je lehota na podanie daňového priznania?

Nasledujúci text uvádza ako malo byť daňové priznanie podané za daňový rok 2018. Podobné lehoty na podanie daňového priznania sa dajú očakávať aj v daňovom roku 2019.

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 bola do 31. marca 2019.

Nakoľko tento deň pripadol na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania bol najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 1. apríla 2019. V tejto lehote bola povinnosť daň aj zaplatiť.

V prípade nedodržania posledného termínu hrozí pokuta a to minimálne 33,19 eur. Zákon umožňuje aj odložiť si termín podania daňového priznania až do konca júna. V prípade príjmov zo zahraničia až do konca septembra. Odloženie je však potrebné daňovému úradu oznámiť. Potom je potrebné do uvedeného dátumu odloženia podať daňové priznanie a rovnako aj zaplatiť daň.

Na tomto linku môžete nájsť dôležité dátumy daňových uzávierok v roku 2019.

 

Akú formu použiť na podanie daňového priznania?

Spôsob podania daňového priznania je rovnaký pre slovenské aj zahraničné príjmy.

Ak ste fyzická osoba a mali ste príjmy len zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania, svoju daňovú povinnosť si vysporiadate prostredníctvom tlačiva daňového priznania k dani z príjmov FO typ A.

Samozrejme, ak ho za vás nepodáva zamestnávateľ. Rady na to ako vyplniť daňové priznanie typu A sa dajú nájsť na tomto linku.

Ak ste fyzická osoba a v roku 2018 ste okrem zamestnania poberali aj iné druhy príjmov ako napríklad z podnikania, prípadne prenájmu, predaja nehnuteľnosti alebo ste dosiahli výhru a pod., použijete tlačivo daňového priznania k dani z príjmov FO typ B. Rady na to ako vyplniť daňové priznanie typu B sa dajú nájsť na tomto linku.

Ak daňové priznanie podáva právnická osoba, podávať ho môže pomocou formulára PO.
Všetky ostatné možné formuláre sa dajú nájsť na tomto linku.

 

Akým spôsobom podať daňové priznanie?

Ak ste fyzická osoba daňové priznanie môžete podať osobne na podateľni Finančnej správy SR, poštou na adresu Finančnej správy SR, dobrovoľne elektronicky alebo pomocou splnomocnenej osoby.

Ak ste právnická osoba podávate formulár iba elektronicky cez internetový portál Finančnej správy SR.
Ďalšie informácie o elektronickom podaní dane môžete nájsť na tomto linku.

 

Čo mám robiť, ak mi vznikne preplatok alebo nedoplatok na dani?

To, či máte nedoplatok alebo preplatok na dani sa dozvedáte z ročného zúčtovania, resp. daňového priznania.

Preplatok na dani

Môže nastať situácia, že vám vznikne aj preplatok na dani. V takom prípade o preplatok môžete požiadať prostredníctvom ročného zúčtovania alebo priamo v daňovom priznaní. Zamestnancom ho preplatí zamestnávateľ v nasledujúcej mesačnej mzde.

Daňovníci, ktorí o preplatok požiadali v daňovom priznaní ho dostanú do 40 dní od vzniku preplatku. Treba si však dať pozor, aby nenastala aj opačná situácia, ktorá zapríčiní, že budete daňovým dlžníkom.

Nedoplatok na dani

Ak máte nedoplatok vyšší než päť eur, daňový úrad bude tento nedoplatok vymáhať prostredníctvom vášho zamestnávateľa. Inak povedané, bude vám strhnutý z výplaty. Deje sa tak najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nemôže zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu. Nedoplatok dane vyberie správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Viac informácií o tejto téme môžete nájsť na tomto linku.